Moa-Linas minnesfond

Huvudsyftet med Moa-Linas minnesfond är att medlemmar i Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland med begränsad ekonomi ska kunna söka bidrag till insatser för ökat välbefinnande

Moa-Linas minnesfond

Huvudsyftet med Moa-Linas minnesfond är att medlemmar i Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland med begränsad ekonomi ska kunna söka bidrag till insatser för ökat välbefinnande. Se "Minnesfondens användning" nedan.

Den som ansöker om enskilt bidrag skall vara medlem i föreningen när ansökan inlämnas (avgiften skall vara betald). Kostnaderna ska ha uppstått efter att medlemskap erhållits. Den sökande intygar att eventuellt beviljat bidrag används till det som uppgivits i ansökan.

Sammanlagt belopp att erhålla under ett kalenderår är högst 5 000 kronor och som regel kan bidrag erhållas max tre gånger av enskild medlem.

Bidrag till enskild medlem är inkomstprövat, vilket innebär att den senaste inkomstdeklarationen skall bifogas. Högst beskattningsbara förvärvsinkomst bör inte överstiga 250 000 kr/år. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Fondens medel kan även användas till stödjande gruppaktiviteter för medlemmar samt till stipendium till kurser för styrelseledamöter, stödpersoner och adjungerade. Ej inkomstprövat.

Styrelsen beslutar angående bidrag. Ansökan kan anslås eller avslås, helt eller delvis. Beslut gällande enskilt bidrag till medlem fattas på styrelsemöte i maj respektive styrelsemöte i november. Styrelsens beslut går ej att överklaga.

Fondens medel består av donationer från medlemmar och medlemmars anhöriga samt avsatt medel från föreningen. Fondens medel finns på ett särskilt bankkonto avskilt från föreningens övriga medel. Skulle Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland upplösas skall fondens tillgångar tillfalla Bröstcancerfonden.

Minnesfondens användning

  1. Behå, bikini och baddräkt för den som opererat bort hela eller delar av bröst och behöver inlägg.
  2. Kostnad för peruk utöver regionens bidrag, ögonfransar och tatuering av ögonbryn eller liknande.
  3. Rehabilitering såsom massage, zonterapi, akupunktur, lymfdränage, cancertematräffar eller liknande.
  4. Stödjande insatser i grupp såsom föreläsningsserier, informationsträffar, cancertematräffar eller liknande.
  5. Reseersättning till behandlingar som inte ersätts på annat sätt, max halva resekostnaden.
  6. Stipendium till kurser som avser styrelseledamöter, stödpersoner och adjungerade.

Länk till blanketten för att ansöka till Minnesfonden

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem